Městská policie Zlín

PREVENCE

prevence kriminality a BESIP

V této sekci naleznete základní informace z oblasti prevence a bezpečnosti silničního provozu. Sekce je rozdělena podle kategorií na jednotlivá okna. V sekci naleznete také užitečné odkazy na pomáhající instituce, centra, krizové linky atd.
Prevence kriminality

Hlavní ideou, která stála na počátku vzniku projektu rozvoje prevence kriminality, byla myšlenka otce kriminologie Cesara Beccaria, který prosazoval „Je lépe zločinu předcházet, než ho trestat“. Prevence kriminality je vedle represe nedílnou součástí trestní politiky. Neměla by však být chápána pouze jako činnosti náležící policii. V současné době by se mělo spíše jednat o souhrn aktivit, vyvíjených státními, veřejnoprávními i soukromoprávními subjekty, směřujícími ke kontrole kriminality a snížení strachu z ní. Prevence je zaměřena jednak na osobu potenciálního pachatele kriminality, tak i na potenciální oběti kriminality. Prevence používá prostředky spíše nerepresivního charakteru, snaží se snížit zájem pachatelů o trestnou činnost. Svoji roli by zde měl také sehrát stát, který by se měl snažit o motivaci k poctivé práci a vytváření příznivého pracovního prostředí. Hlavní rizikoví činitelé, kteří motivují, vyvolávají, usnadňují, nebo podporují, páchání trestných činů jsou např. sociálně patologické prostředí, závadové party, alkoholismus, drogová závislost, recidiva pachatelů trestných činů, nezaměstnanost, náročný konzumní způsob života, nechuť pracovat, vliv násilí a brutality v médiích, nedostatečné možnosti jak vhodně trávit volný čas.

Zdroj; další informace naleznete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Prevence_kriminality

Struktura prevence kriminality

Sociální prevence představuje činnosti ovlivňující proces socializace a sociální integrace a aktivity zaměřené na změnu a omezení nepříznivých společenských a ekonomických podmínek, které jsou považovány za hlavní příčiny páchání trestné činnosti. Sociální prevence je součástí sociální politiky. Efektivita sociální prevence je obtížně statisticky či ekonomicky měřitelná, lze z ní jen usuzovat, a to z hlediska odhadů sociálních perspektiv jedinců – objektů preventivního působení.

Situační prevence se zakládá na zkušenostech, že určité druhy kriminality se objevují v určité době, na určitých místech a za určitých okolností. Prostřednictvím opatření režimové, fyzické a technické ochrany se snaží kriminogenní podmínky minimalizovat. Nejefektivněji působí při omezování majetkové trestné činnosti. Úspěšnost situační prevence je vysoká, je však podmíněna adekvátní volbou opatření a finančními a personálními prostředky do ní vložených.

Prevence a pomoc obětem trestných činů se zakládá na pravidlech bezpečného chování jedince, přihlíží na různé kriminální situace a psychickou připravenost ohrožených osob. V praxi se jedná o skupinové i individuální zdravotní, psychologické a právní poradenství, trénink v obranných strategiích a propagaci technických možností ochrany před trestnou činností. Principem je, aby se člověk nestal obětí trestného činu.

Zdroj; další informace naleznete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Prevence_kriminality#Struktura_prevence_kriminality

úrovně preventivních aktivit

Sociální a situační přístupy se vzájemně doplňují v primární, sekundární a terciární prevenci.

Primární prevence zahrnuje především výchovné, vzdělávací, volnočasové, osvětové a poradenské aktivity zaměřené zejména na nejširší veřejnost. Zvláštní pozornost je zaměřena na pozitivní ovlivňování zejména děti a mládeže (využívání volného času, možnosti sportovního vyžití). Těžiště primární prevence spočívá v rodinách, ve školách a v lokálních společenstvích.

Sekundární prevence se zabývá rizikovými jedinci a skupinami osob, u nichž je zvýšená pravděpodobnost, že se stanou pachateli nebo oběťmi trestné činnosti (specializovaná sociální péče), na sociálně patologické jevy (např. drogové a alkoholové závislosti, záškoláctví, gamblerství, povalečství, vandalismus, interetnické konflikty, dlouhodobá nezaměstnanost) a příčiny kriminogenních situací.

Terciární prevence spočívá v resocializaci kriminálně narušených osob (pracovní uplatnění vč. rekvalifikace, sociální a rodinné poradenství, pomoc při získávání bydlení apod. Jejím cílem je udržet dosažené výsledky předchozích intervencí a rekonstrukce nefunkčního sociálního prostředí.

Zdroj; další informace naleznete zde: https://www.mvcr.cz/clanek/web-o-nas-prevence-prevence-kriminality.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d

bezpečnost na silnicích

Každodenně se stáváme účastníky silničního provozu a je nezbytné vědět, jak se v něm bezpečně pohybovat. Dopravní nehody jsou v ČR nejčastější příčinou úmrtí osob při mimořádných událostech. I když celkový počet obětí pomalu klesá, každý rok se jedná o téměř tisíc osob.

Je velký rozdíl v tom, jestli jsme účastníky silničního provozu jako chodci, cyklisté, motorkáři nebo řidiči automobilu. Kromě všeobecných znalostí pravidel silničního provozu (silniční zákon) je nutné v případě používání jakéhokoli dopravního prostředku znát a dodržovat jeho specifické požadavky na technickou výbavu a stav. Velkou roli také hrají praktické zkušenosti s řízením vozidla, které má každý účastník silničního provozu jiné. Základem bezpečnosti na silnicích je především vzájemná ohleduplnost všech účastníků a nepřeceňování vlastních sil a schopností.

Zdroj; další informace naleznete zde: https://www.krizport.cz/rady/chytre-blondynky-radi/bezpecnost-na-silnicich

bezpečnost v ulicích města Zlína – Mobilní operační pracoviště

K zajištění bezpečnosti a ochrany života, zdraví a majetku obyvatel města Zlína a jako jeden z prvků prevence kriminality, využívají strážníci MP Zlín mobilní operační pracoviště. Jedná se o vozidlo Renault Master se speciální skříňovou nástavbou, která obsahuje důležité technologie a prvky technické podpory.

Využívá se jako mobilní operační pracoviště, které přímo na místě řešení mimořádných událostí poskytuje zázemí k práci členům krizového štábu města Zlína, strážníkům a dalším členům Integrovaného záchranného systému. Vozidlo se využívá také jako mobilní služebna pro okrajové části Zlína, dále pak při realizaci zvláštních bezpečnostních opatření či aktivit v oblasti prevence kriminality.

Mezi hlavní cíle patří ochrana měkkých cílů a míst s vysokou koncentrací osob při pořádání velkých sportovních, kulturních či společenských akcí, zvýšení pocitu bezpečí, dále ochrana, podpora a pomoc osobám na místě mimořádných událostí.

Mobilní operační pracoviště se pořizovalo s ohledem na současný vývoj bezpečnostní situace v Evropě a z důvodu efektivnějšího řešení nenadálých krizových situací. Jako příklad uvádíme ohrožení žáků základních a středních škol ve Zlíně, kdy anonym opakovaně vyhrožoval uložením bomby ve vybraných zlínských školách. V takovém případě je mobilní operační pracoviště neocenitelnou pomocí pro zvládnutí krizové situace. Ojedinělost řešení spočívá v on-line propojení MKDS a kamer mobilního operačního pracoviště ve zřízených přípojných místech ve městě. Přenos videa je možné on-line současně využívat na operačním pracovišti Policie ČR, MP Zlín i na Krizovém štábu ORP Zlín.

bezpečnost v ulicích města Zlína – Městský kamerový dohlížecí systém

Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS) se jako situační prvek prevence kriminality a sociálně-patologických jevů začal ve Zlíně budovat v roce 1998.

MKDS umožňuje nepřetržité sledování vybraných veřejných prostranství s cílem vytváření bezpečných zón, zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku. Díky bezprostřednímu získání informací o bezpečnostní a pořádkové situaci ve sledovaných oblastech je také možné efektivní nasazení složek integrovaného záchranného systému.

MKDS ve Zlíně zahrnuje 34 kamerových bodů monitorujících veřejná prostranství. Přehled jednotlivých bodů naleznete zde: https://www.mpzlin.cz/informace-obcanum/

ostatní informace

Poradenské centrum
Poradenské centrum poskytuje odborné poradenství a pomoc osobám, které se ocitly v obtížné životní situaci, řeší osobní, rodinné a jiné vztahové problémy a nejsou schopny tuto situaci zvládat vlastními silami. Služby Poradenského centra jsou poskytovány na pracovištích Zlín, Kroměříž, Uherské Hradiště a Vsetín.

Intervenční centrum
Intervenční centrum nabízí své služby osobám ohroženým domácím násilí ze strany osoby blízké či osoby žijící s nimi ve společném obydlí. Služby Intervenčního centra jsou poskytovány na pracovištích Zlín, Kroměříž, Uherské Hradiště a Vsetín.

Centrum náhradní rodinné péče
Centrum náhradní rodinné péče nabízí své služby pěstounským či osvojitelským rodinám prostřednictvím poradenství, doprovázení, terapie a vzdělávání. Dále také zájemcům o všechny typy náhradní rodinné péče.

Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p. o.
U Náhonu 5208
760 01 Zlín

Další informace naleznete zde: https://www.centrum-poradenstvi.cz/

Seniorský ombudsman pro občany Zlína

Pro seniory a osoby starší 60-ti let.

Službu zajišťuje Občanská poradna Charity Zlín.

Kde může ombudsman pomoci, v jakých podnětech seniory směruje k dostupným variantám řešení:

 • úřad je nečinný, úřad nebo úředník se chová arogantně, nevhodně, či senior není spokojen s postupem jednání
 • občansko - právní záležitosti
 • oblast bydlení, dávek, bezpečnosti atp.

 

Další informace naleznete zde: https://www.zlin.charita.cz/poskytovane-sluzby/obcanska-poradna-charity-zlin/seniorsky-ombudsman-pro-obcany-zlina/

 

Odborné sociální a dluhové poradenství

Pro seniory, osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi.

Službu zajišťuje Občanská poradna Charity Zlín.

Občanská poradna Charity Zlín poskytuje anonymní odborné sociální poradenství uživatelům, kteří se na službu obrátí. Prioritou je myšlenka, že lidé mající problémy nejsou na ně sami. Snahou služby je uživatele motivovat k aktivnímu řešení jejich krizové situace, nikoliv za uživatele situaci řešit. Intervence je vždy posuzována podle osoby uživatele a míry jeho soběstačnosti či samostatného jednání. Ve vztahu k uživateli je kladen maximální důraz na individuální přístup. Sociální pracovníci jsou připraveni uživatelům pomoci řešit problémy či poradit, nač mají dle zákona nárok, kam a jakým způsobem se obrátit při uplatňování těchto nároků. Občanská poradna přispívá k rozvoji občanské společnosti, podporuje v lidech osobní zodpovědnost a aktivní zájem o řešení jejich problémů.

 

Další informace naleznete zde: https://www.zlin.charita.cz/adresar/?s=odborne-socialni-a-dluhove-poradenstvi#directory-detail

 

Charita Zlín

Burešov 4886

760 01 Zlín

Další informace naleznete zde: https://www.zlin.charita.cz/adresar/?o=charita-zlin

Posláním Linky bezpečí je poskytovat kvalitní a snadno dostupnou pomoc dětem, studentům a všem, kteří jednají v jejich zájmu. Linka bezpečí pomáhá s řešením náročných životních situací i každodenních starostí a problémů.  Poskytuje krizovou intervenci a poradenství pro klienty z celé České republiky prostřednictvím telefonu, chatu a emailu. 

Linka bezpečí, z.s. je akreditována v rámci systému sociálně-právní ochrany dětí v České republice a je členem celosvětové asociace dětských linek důvěry Child Helpline International (CHI). K naplňování našeho poslání poskytujeme sociální služby krizové pomoci.

 • provoz - číslo  Linky bezpečí 116111 můžeš vytočit z mobilního telefonu i z pevné linky kdykoliv během dne i v průběhu noci
 • bezplatně - volání je úplně zadarmo, takže nepotřebuješ žádný kredit
 • věk - zavolat můžeš tehdy, pokud je Ti méně než 18 let nebo jsi student prezenčního studia do 25 let včetně

 

Linka bezpečí, z.s.
Ústavní 95
181 02 Praha 8 – Bohnice

Další informace naleznete zde: www.linkabezpeci.cz

Senior telefon ŽIVOTa 90 je bezplatná, anonymní a odborná linka důvěry, která funguje nonstop – 24 hodin denně / 7 dní v týdnu.
Linka důvěry pro seniory a jejich blízké funguje od roku 1992.

Pro volající je zcela zdarma. Skutečné náklady na jeden hovor vychází na 650 Kč.

Linka důvěry pomáhá klientům starších 60 let a jejich pečujícím překonat tíživé životní situace, mezi které patří:

 • Osamělost.
 • Ztráta smyslu života.
 • Mezilidské vztahy (nejčastěji nespokojenost v širší rodině či mezi partnery).
 • Krizové situace ohrožující život či zdraví.
 • Sdílení tíže se zdravotními problémy.
 • Osobní obtíže (strach, nespavost, úzkost, deprese apod.).
 • Vyrovnání se se smrtí blízkého člověka.

V rámci linky důvěry také poskytujeme:

 • Rady a informace ohledně dávek v seniorském věku (příspěvek na péči, příspěvek na bydlení či mobilitu nebo jiné možné příspěvky).
 • Rady a informace ohledně sociálně právních záležitostí (bytová problematika, dědictví, opatrovnictví a další)
 • Rady a informace ohledně domácího násilí nebo týrání, které probíhá většinou v rodině nebo kterého se dopouští personál v pobytovém zařízení.

NA LINKU SE MŮŽETE OBRÁTIT:

 • Telefonicky na bezplatné číslo zelené linky 800 157 157
 • E-mail:seniortelefon@zivot90.cz, odpověď  Vám zašleme do dvou pracovních dnů

 

LINKA DŮVĚRY SENIOR TELEFON

FRANTIŠEK HORÁK
vedoucí Linky důvěry Senior telefonu
mobil: +420 720 934 930
e-mail: frantisek.horak@zivot90.cz

Další informace naleznete zde: www.zivot90.cz

Hledáte cestu z bezmoci a deprese? Řešíte životní problémy sami se sebou, s dětmi, s rodiči, partnerem, se svou nemocí, samotou? Trápí Vás problémy v souvislosti s drogami, hracími automaty, alkoholem, AIDS? Využijte služeb anonymní krizové LINKY SOS Zlín, která je tu pro Vás 24 hodin denně.

Volejte telefon +420 577 431 333 nebo +420 778 400 170 a nebo nám pošlete e-mail na adresu sos@zlin.cz.

Linka SOS, Zlín
Zarámí 4421
761 40 Zlín

Další informace naleznete zde: www.soszlin.cz

Základní informace o projektu

Projekt E-Bezpečí je celorepublikový certifikovaný projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou rizikovým chováním na internetu a souvisejícími fenomény. V posledních letech se projekt také věnuje pozitivnímu využívání IT ve vzdělávání a běžném životě. Projekt E-Bezpečí je realizován Centrem prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého ve spolupráci s dalšími organizacemi.

Projekt E-Bezpečí se specializuje zejména na:

 • kyberšikanu a sexting(různé formy vydírání, vyhrožování, poškozování obětí s pomocí informačních a komunikačních technologií),
 • kybergrooming(komunikace s neznámými uživateli internetu vedoucí k osobní schůzce),
 • kyberstalking a stalking(nebezpečné pronásledování s použitím ICT),
 • rizika sociálních sítí(zejména sítě Facebook),
 • hoax, spam a fake news,
 • online závislosti (netolismus, nomofobie),
 • fenomén youtubering,
 • zneužití osobních údajů v prostředí elektronických médií.

 

Projekt E-Bezpečí

Projekt E-Bezpečí - Centrum prevence rizikové virtuální komunikace
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého V Olomouci
Žižkovo nám. 5
77140 Olomouc

Další informace naleznete zde: www.e-bezpeci.cz

 

Pomáháme lidem osvobodit se od závislosti anebo od tíživé situace, která jim zabraňuje žít plnohodnotný život a zapojit se do života společnosti. Poskytujeme jim všestrannou podporu a profesionální služby v oblastech prevence a léčby návykového chování, programů pro děti a mládež a duševního zdraví. Zaměřujeme se také na programy penitenciární a postpenitenciární péče, ochrany veřejného zdraví a minimalizace rizik. Prostřednictvím bezmála čtyř desítek odborných center pečujeme o stovky klientů ve třech regionech České republiky.

 

Terapeutické centrum ve Zlínském kraji

Terapeutické centrum ve Zlínském kraji poskytuje odborné sociální poradenství a terapii pro osoby, které se potýkají s problémem návykových látek (v různých stádiích závislosti) a jejich blízkým. Jeho posláním je motivace a podpora klientů ke změně jejich dosavadního životního stylu a snaha o znovuzapojení do běžného života. Hlavní pracoviště je ve Zlíně, pobočky pak v Uherském Hradišti a Kroměříži. Služba prochází pravidelnou certifikací.

 • Nabízí poradenství a terapii (individuální, párovou, rodinnou), skupinová setkávání pro osoby se závislostí.
 • Poskytuje sociální práci, informační servis, zprostředkování léčby a pomoc v krizi.
 • Relaps nepodmiňuje ukončení spolupráce.

 

Terapeutické centrum ve Zlínském kraji
Třída T. Bati 202
763 02 Zlín-Louky

Další informace naleznete zde: https://podaneruce.cz/centra-sluzby/terapeuticke-centrum-ve-zlinskem-kraji/

 

Kontaktní centrum ve Zlíně

Kontaktní centrum ve Zlíně poskytuje ambulantní služby pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách. Základním cílem je motivace k životu bez drogy nebo zlepšení kvality života uživatelů drog ve zdravotní a sociální oblasti. Příbuzným a osobám blízkým uživatelů nabízíme pomoc při orientaci ve vzniklé situaci a následně podporu při snaze situaci řešit.

 • Nabízíme výměnu injekčního materiálu, testy na infekční onemocnění (HCV, HIV)
 • Poskytujeme individuální poradenství pro klienty a rodiče, pomoc v krizi, informační servis
 • Pomáháme se začleňováním do běžného života (hledání práce, ubytování, vyřizování dokladů…)

 

Kontaktní centrum ve Zlíně
Gahurova 1563/5
760 01 Zlín
Další informace naleznete zde: https://podaneruce.cz/centra-sluzby/kontaktni-centrum-ve-zline/

Jsme zlínské občanské sdružení provozující nízkoprahové kluby a terénní sociální práci pro děti a mládež, psychologickou poradnu a přednáškovou činnost na školách.

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Bezpečný prostor pro alternativní trávení volného času pro děti a mládež od 9 do 21 let, založený na principu nízkoprahovosti, tedy zcela dobrovolně, zdarma a bez dalších hvězdiček či jiných záludností.

Terénní práce s dětmi a mládeží

Ne, opravdu nevyužíváme mladistvé jako levnou pracovní sílu ke zrytí zahrady. Naši terénní pracovníci - Streetworkeři však mohou být nápomocni při uskutečnění pozitivních změn v jejich životě.

Psychologická poradna

Poskytnutí pomoci a podpory jedincům i celým rodinám, které procházejí náročným životním obdobím, zažívají vztahové a osobnostní potíže a nedokážou je v současné chvíli řešit vlastními silami. Poradenství pěstounům.

Přednášky na školách

Přednášková činnost zkušeného lektora nabízí nejrůznější témata besed a interaktivních programů, vhodné pro žáky základních a středních škol s možností individuálního přístupu a zkušenostmi se začleněním dětí a mládeže s ADHD.

UNIE KOMPAS, z.s.
Pod Stráněmi 2505
760 01 Zlín

Další informace naleznete zde: https://www.unko.cz/

 

ID DS: 5ttb7bs | e-mail: posta@zlin.eu | informace: +420 577 630 500 | foto a webdesign: www.reklamni-inzenyri.cz
Zásady používání cookies