PREVENCE

prevence kriminality a BESIP

V této sekci naleznete základní informace z oblasti prevence a bezpečnosti silničního provozu. Sekce je rozdělena podle kategorií na jednotlivá okna. V sekci naleznete také užitečné odkazy na pomáhající instituce, centra, krizové linky atd.
Prevence kriminality

Hlavní ideou, která stála na počátku vzniku projektu rozvoje prevence kriminality, byla myšlenka otce kriminologie Cesara Beccaria, který prosazoval „Je lépe zločinu předcházet, než ho trestat“. Prevence kriminality je vedle represe nedílnou součástí trestní politiky. Neměla by však být chápána pouze jako činnosti náležící policii. V současné době by se mělo spíše jednat o souhrn aktivit, vyvíjených státními, veřejnoprávními i soukromoprávními subjekty, směřujícími ke kontrole kriminality a snížení strachu z ní. Prevence je zaměřena jednak na osobu potenciálního pachatele kriminality, tak i na potenciální oběti kriminality. Prevence používá prostředky spíše nerepresivního charakteru, snaží se snížit zájem pachatelů o trestnou činnost. Svoji roli by zde měl také sehrát stát, který by se měl snažit o motivaci k poctivé práci a vytváření příznivého pracovního prostředí. Hlavní rizikoví činitelé, kteří motivují, vyvolávají, usnadňují, nebo podporují, páchání trestných činů jsou např. sociálně patologické prostředí, závadové party, alkoholismus, drogová závislost, recidiva pachatelů trestných činů, nezaměstnanost, náročný konzumní způsob života, nechuť pracovat, vliv násilí a brutality v médiích, nedostatečné možnosti jak vhodně trávit volný čas.

Zdroj; další informace naleznete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Prevence_kriminality

Struktura prevence kriminality

Sociální prevence představuje činnosti ovlivňující proces socializace a sociální integrace a aktivity zaměřené na změnu a omezení nepříznivých společenských a ekonomických podmínek, které jsou považovány za hlavní příčiny páchání trestné činnosti. Sociální prevence je součástí sociální politiky. Efektivita sociální prevence je obtížně statisticky či ekonomicky měřitelná, lze z ní jen usuzovat, a to z hlediska odhadů sociálních perspektiv jedinců – objektů preventivního působení.

Situační prevence se zakládá na zkušenostech, že určité druhy kriminality se objevují v určité době, na určitých místech a za určitých okolností. Prostřednictvím opatření režimové, fyzické a technické ochrany se snaží kriminogenní podmínky minimalizovat. Nejefektivněji působí při omezování majetkové trestné činnosti. Úspěšnost situační prevence je vysoká, je však podmíněna adekvátní volbou opatření a finančními a personálními prostředky do ní vložených.

Prevence a pomoc obětem trestných činů se zakládá na pravidlech bezpečného chování jedince, přihlíží na různé kriminální situace a psychickou připravenost ohrožených osob. V praxi se jedná o skupinové i individuální zdravotní, psychologické a právní poradenství, trénink v obranných strategiích a propagaci technických možností ochrany před trestnou činností. Principem je, aby se člověk nestal obětí trestného činu.

Zdroj; další informace naleznete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Prevence_kriminality#Struktura_prevence_kriminality

úrovně preventivních aktivit

Sociální a situační přístupy se vzájemně doplňují v primární, sekundární a terciární prevenci.

Primární prevence zahrnuje především výchovné, vzdělávací, volnočasové, osvětové a poradenské aktivity zaměřené zejména na nejširší veřejnost. Zvláštní pozornost je zaměřena na pozitivní ovlivňování zejména děti a mládeže (využívání volného času, možnosti sportovního vyžití). Těžiště primární prevence spočívá v rodinách, ve školách a v lokálních společenstvích.

Sekundární prevence se zabývá rizikovými jedinci a skupinami osob, u nichž je zvýšená pravděpodobnost, že se stanou pachateli nebo oběťmi trestné činnosti (specializovaná sociální péče), na sociálně patologické jevy (např. drogové a alkoholové závislosti, záškoláctví, gamblerství, povalečství, vandalismus, interetnické konflikty, dlouhodobá nezaměstnanost) a příčiny kriminogenních situací.

Terciární prevence spočívá v resocializaci kriminálně narušených osob (pracovní uplatnění vč. rekvalifikace, sociální a rodinné poradenství, pomoc při získávání bydlení apod. Jejím cílem je udržet dosažené výsledky předchozích intervencí a rekonstrukce nefunkčního sociálního prostředí.

Zdroj; další informace naleznete zde: https://www.mvcr.cz/clanek/web-o-nas-prevence-prevence-kriminality.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d

bezpečnost na silnicích

Každodenně se stáváme účastníky silničního provozu a je nezbytné vědět, jak se v něm bezpečně pohybovat. Dopravní nehody jsou v ČR nejčastější příčinou úmrtí osob při mimořádných událostech. I když celkový počet obětí pomalu klesá, každý rok se jedná o téměř tisíc osob.

Je velký rozdíl v tom, jestli jsme účastníky silničního provozu jako chodci, cyklisté, motorkáři nebo řidiči automobilu. Kromě všeobecných znalostí pravidel silničního provozu (silniční zákon) je nutné v případě používání jakéhokoli dopravního prostředku znát a dodržovat jeho specifické požadavky na technickou výbavu a stav. Velkou roli také hrají praktické zkušenosti s řízením vozidla, které má každý účastník silničního provozu jiné. Základem bezpečnosti na silnicích je především vzájemná ohleduplnost všech účastníků a nepřeceňování vlastních sil a schopností.

Zdroj; další informace naleznete zde: https://www.krizport.cz/rady/chytre-blondynky-radi/bezpecnost-na-silnicich

bezpečnost v ulicích města Zlína – Mobilní operační pracoviště

K zajištění bezpečnosti a ochrany života, zdraví a majetku obyvatel města Zlína a jako jeden z prvků prevence kriminality, využívají strážníci MP Zlín mobilní operační pracoviště. Jedná se o vozidlo Renault Master se speciální skříňovou nástavbou, která obsahuje důležité technologie a prvky technické podpory.

Využívá se jako mobilní operační pracoviště, které přímo na místě řešení mimořádných událostí poskytuje zázemí k práci členům krizového štábu města Zlína, strážníkům a dalším členům Integrovaného záchranného systému. Vozidlo se využívá také jako mobilní služebna pro okrajové části Zlína, dále pak při realizaci zvláštních bezpečnostních opatření či aktivit v oblasti prevence kriminality.

Mezi hlavní cíle patří ochrana měkkých cílů a míst s vysokou koncentrací osob při pořádání velkých sportovních, kulturních či společenských akcí, zvýšení pocitu bezpečí, dále ochrana, podpora a pomoc osobám na místě mimořádných událostí.

Mobilní operační pracoviště se pořizovalo s ohledem na současný vývoj bezpečnostní situace v Evropě a z důvodu efektivnějšího řešení nenadálých krizových situací. Jako příklad uvádíme ohrožení žáků základních a středních škol ve Zlíně, kdy anonym opakovaně vyhrožoval uložením bomby ve vybraných zlínských školách. V takovém případě je mobilní operační pracoviště neocenitelnou pomocí pro zvládnutí krizové situace. Ojedinělost řešení spočívá v on-line propojení MKDS a kamer mobilního operačního pracoviště ve zřízených přípojných místech ve městě. Přenos videa je možné on-line současně využívat na operačním pracovišti Policie ČR, MP Zlín i na Krizovém štábu ORP Zlín.

bezpečnost v ulicích města Zlína – Městský kamerový dohlížecí systém

Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS) se jako situační prvek prevence kriminality a sociálně-patologických jevů začal ve Zlíně budovat v roce 1998.

MKDS umožňuje nepřetržité sledování vybraných veřejných prostranství s cílem vytváření bezpečných zón, zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku. Díky bezprostřednímu získání informací o bezpečnostní a pořádkové situaci ve sledovaných oblastech je také možné efektivní nasazení složek integrovaného záchranného systému.

MKDS ve Zlíně zahrnuje 34 kamerových bodů monitorujících veřejná prostranství. Přehled jednotlivých bodů naleznete zde: https://www.mpzlin.cz/informace-obcanum/

ostatní informace

ID DS: 5ttb7bs | e-mail: posta@zlin.eu | informace: +420 577 630 500 | foto a webdesign: www.reklamni-inzenyri.cz
Zásady používání cookies