Městská policie Zlín

INFORMACE OBČANŮM

linka tísňového volání 156

Čísla tísňového volání slouží k oznámení událostí v případech, kdy je ohrožen život, zdraví, majetek nebo veřejný pořádek.
Národní číslo tísňového volání pro městskou policii je 156.
Pro oblast Zlína a Otrokovic je nutno provést po výzvě další volbu tlačítkem na klávesnici: 1 – Zlín, 2 – Otrokovice.
Na linku 156 se lze kdykoliv zdarma obrátit, a to jak ze sítě pevných telefonních linek, tak prostřednictvím mobilních operátorů. Všechny hovory jsou monitorovány.
Než zavoláte na tísňovou linku, udělejte vše nezbytné pro vlastní bezpečí. Při volání se snažte hovořit klidně, pomalu a srozumitelně. Buďte struční, věcní a nezapomeňte:
  • Nahlásit, co se stalo (popis události a jejího rozsahu)
  • Říct, kde se událost stala (uvedení adresy – okres, obec, ulice, číslo popisné nebo orientační,
    nebo upřesnění místa – číslo silnice, kilometr, směr jízdy, případně bližší určení ve volném terénu)
  • Podat informace o volajícím (kdo jste, z jakého čísla voláte)
  • Nezavěšujte telefon a odpovídejte na další dotazy operátora tísňové linky
  • Nevypínejte telefon po ukončení hovoru – operátor může volat zpět pro upřesnění nebo
    ověření sdělených údajů.
Městská policie Zlín si velmi váží občanské pomoci, kdy obyvatelé či návštěvníci města nejsou lhostejní ke svému okolí a neváhají nám oznámit případy, kdy dochází např. k ohrožení zdraví a života, nejrůznějším výtržnostem, rvačkám, napadání, poškozování cizího majetku, ničení zastávek MHD, sprejování mimo místa k tomu vyhrazená, převracení odpadkových košů atd. Všechny tyto namátkou uvedené skutky nám byly ze strany občanů v minulosti již oznámeny, a právě díky včasnému volání mohli být jejich pachatelé dopadeni a po zásluze potrestáni.
Uskutečnění zlomyslných volání na libovolné číslo tísňového volání je přestupkem, na který pamatuje zákon o elektronických komunikacích pokutou do výše 200 000 Kč, a rovněž může být znemožněn přístup použitého telefonu k veřejné telekomunikační síti.

měření rychlosti v silničním provozu

Městská policie Zlín v rámci dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích také provádí měření rychlosti vozidel. V souladu s platnou legislativní úpravou a Koordinační dohodou (uzavřenou mezi statutárním městem Zlínem a Krajským ředitelstvím policie Zlínského kraje dne 19. 12. 2023) vykonává tuto činnost MP Zlín výhradně na místech a v rozsahu dle vydaných stanovisek Policie ČR. 

Městská policie Zlín využívá dva typy technických systémů pro měření rychlosti vozidel na pozemních komunikacích.

Prvním je Dopravně-bezpečnostní kamerový informační systém, který funguje na principu tzv. úsekového měření rychlosti. Ve Zlíně se s ním mohou řidiči setkat na těchto místech:

Pořadí Oblast Ulice
1. Příjezd do centra od Malenovic třída Tomáše Bati
2. Příjezd do centra od Vizovic třída Tomáše Bati
3. Příjezd do centra od Březnice Březnická
4. Příjezd do centra od Fryštáku Sokolská
5. Jižní Svahy do centra Okružní - K Pasekám
6. Jižní Svahy z centra K Pasekám - Okružní
7. Louky Hasičská - Náves - K Luhám
8. Salaš Salaš
9. Kudlov Václavská
Druhým je pak silniční rychloměr UnicamLIDAR5, který využívá k měření rychlosti vozidel laserový paprsek. Ve Zlíně se s ním mohou řidiči setkat na těchto místech:
Pořadí Oblast Ulice
1. Bartošova čtvrť Broučkova
2. Bartošova čtvrť Dřevnická
3. Bartošova čtvrť Peroutkovo nábřeží
4. Jaroslavice Anenská
5. Jižní Svahy Okružní
6. Klečůvka Klečůvka
7. Kostelec Zlínská
8. Kostelec Štípská
9. Kudlov Zelená
10. Kudlov Švambovce
11. Lazy Hradská
12. Lesní čtvrť Štefánikova
13. Lesní čtvrť Slovenská
14. Letná Mostní
15. Lhotka Náves
16. Louky Náves
17. Lužkovice Hvozdenská
18. Malenovice Tyršova
19. Malenovice třída Svobody
20. Malenovice Švermova
21. Mladcová Náves
22. Mladcová Návesní
23. Mokrá Pasecká
24. Nivy Sokolská
25. Nivy Pod Nivami
26. Podhoří Sv. Čecha
27. Podvesná Benešovo nábřeží
28. Prštné Hrabůvka
29. Příluky Cecilka
30. Rybníky Nábřeží
31. Štípa Nová cesta
32. Štípa Pod Větřákem
33. Štípa Zámecká
34. Štípa Lešenská
35. Štípa Velíkovská
36. Velíkova Horní konec
37. Zálešná třída 2. května
38. Vršava Vršava I

městský kamerový dohlížecí systém

Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS) se jako situační prvek prevence kriminality a sociálně-patologických jevů začal ve Zlíně budovat v roce 1998.
MKDS umožňuje nepřetržité sledování vybraných veřejných prostranství s cílem vytváření bezpečných zón, zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku. Díky bezprostřednímu získání informací o bezpečnostní a pořádkové situaci ve sledovaných oblastech je také možné efektivní nasazení složek integrovaného záchranného systému.
MKDS ve Zlíně zahrnuje 43 kamerových bodů monitorujících veřejná prostranství:
Pořadí Oblast Ulice
1. Centrum třída Tomáše Bati
2. Centrum náměstí Míru
3. Centrum Trávník
4. Centrum náměstí T. G. Masaryka
5. Centrum Gahurova
6. Centrum Školní
7. Centrum Dlouhá
8. Centrum Březnická
9. Jižní Svahy Středová
10. Centrum Benešovo nábřeží
11. Centrum Štefánikova
12. Centrum Podvesná XVII
13. Centrum Díly VI
14. Centrum Kvítková
15. Centrum třída Tomáše Bati
16. Centrum Kúty
17. Centrum Slínová
18. Centrum třída 3. května
19. Malenovice Masarykova
20. Malenovice třída Svobody
21. Centrum Hradská
22. Centrum náměstí T. G. Masaryka
23. Centrum náměstí Práce
24. Centrum náměstí Práce
25. Centrum náměstí Práce
26. Centrum sad Komenského
27. Centrum sad Komenského
28. Centrum Rašínova
29. Centrum náměstí Míru
30. Centrum Cigánov
31. Jižní Svahy Sportovní
32. Jižní Svahy Sportovní
33. Centrum Vodní
34. Centrum Broučkova
35. Štípa Mariánské náměstí
36. Štípa ZOO Zlín
37. Centrum Tržiště – zastávka MHD
38. Centrum Tržiště – střed
39. Centrum Tržiště – křižovatka
40. Příluky křižovatka Vizovická x Pančava
41. Příluky křižovatka Vizovická x Pančava
42. Příluky křižovatka Vizovická x Průmyslová zóna Příluky
43. Příluky křižovatka Vizovická x Průmyslová zóna Příluky

odchyt toulavých a opuštěných zvířat

Odchytová služba zabezpečuje nepřetržitou veterinární asanační činnost na území Zlína spočívající v odchytu toulavých a opuštěných zvířat ze zájmového chovu (zejména psů a koček).

Odchycená zvířata jsou následně vrácena jejich majitelům nebo jsou ve spolupráci s Útulkem pro zvířata v nouzi umísťována do karantény. Odchytová služba neprovádí odchyt volně žijících zvířat s výjimkou poraněných jedinců.

Při nálezu toulavého nebo opuštěného zvířete na území Zlína a jeho místních částí lze kontaktovat stálé operační centrum MP Zlín na tel. č. 577 630 501 – 2, v naléhavých případech lze také využít linku tísňového volání 156 (1).

právní normy

Zákony
o obecní policii
o provozu na pozemních komunikacích
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
o některých přestupcích
o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
Vyhlášky a nařízení města Povinně zveřejňované informace https://www.zlin.eu/gdpr
ID DS: 5ttb7bs | e-mail: posta@zlin.eu | informace: +420 577 630 500 | foto a webdesign: www.reklamni-inzenyri.cz
Zásady používání cookies