Informace občanům

linka tísňového volání 156

Čísla tísňového volání slouží k oznámení událostí v případech, kdy je ohrožen život, zdraví, majetek nebo veřejný pořádek.
Národní číslo tísňového volání pro městskou policii je 156.

Pro oblast Zlína a Otrokovic je nutno provést po výzvě další volbu tlačítkem na klávesnici: 1 – Zlín, 2 – Otrokovice.
Na linku 156 se lze kdykoliv zdarma obrátit, a to jak ze sítě pevných telefonních linek, tak prostřednictvím mobilních operátorů. Všechny hovory jsou monitorovány.

Než zavoláte na tísňovou linku, udělejte vše nezbytné pro vlastní bezpečí. Při volání se snažte hovořit klidně, pomalu a srozumitelně. Buďte struční, věcní a nezapomeňte:
  • Nahlásit, co se stalo (popis události a jejího rozsahu)
  • Říct, kde se událost stala (uvedení adresy – okres, obec, ulice, číslo popisné nebo orientační,
    nebo upřesnění místa – číslo silnice, kilometr, směr jízdy, případně bližší určení ve volném terénu)
  • Podat informace o volajícím (kdo jste, z jakého čísla voláte)
  • Nezavěšujte telefon a odpovídejte na další dotazy operátora tísňové linky
  • Nevypínejte telefon po ukončení hovoru – operátor může volat zpět pro upřesnění nebo
    ověření sdělených údajů.
Městská policie Zlín si velmi váží občanské pomoci, kdy obyvatelé či návštěvníci města nejsou lhostejní ke svému okolí a neváhají nám oznámit případy, kdy dochází např. k ohrožení zdraví a života, nejrůznějším výtržnostem, rvačkám, napadání, poškozování cizího majetku, ničení zastávek MHD, sprejování mimo místa k tomu vyhrazená, převracení odpadkových košů atd. Všechny tyto namátkou uvedené skutky nám byly ze strany občanů v minulosti již oznámeny, a právě díky včasnému volání mohli být jejich pachatelé dopadeni a po zásluze potrestáni.
Uskutečnění zlomyslných volání na libovolné číslo tísňového volání je přestupkem, na který pamatuje zákon o elektronických komunikacích pokutou do výše 200 000 Kč, a rovněž může být znemožněn přístup použitého telefonu k veřejné telekomunikační síti.

měření rychlosti v silničním provozu

Městská policie Zlín v rámci dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích také provádí měření rychlosti vozidel. V souladu
s platnou legislativní úpravou tuto činnost MP Zlín vykonává výhradně na místech určených Policií ČR.

Městská policie Zlín využívá dva typy technických systémů pro měření rychlosti vozidel na pozemních komunikacích.

Prvním je Dopravně-bezpečnostní kamerový informační systém, který funguje na principu tzv. úsekového měření rychlosti. Ve Zlíně se s ním mohou řidiči setkat na těchto místech:
Pořadí Oblast Ulice
1. Prštné třída třída Tomáše Bati
2. Centrum třída Tomáše Bati
3. Centrum Březnická
Pořadí Oblast Ulice
4. Centrum Sokolská
5. Jižní Svahy K Pasekám - Okružní
6. Louky Náves
Druhým je pak silniční rychloměr UnicamLIDAR5, který využívá k měření rychlosti vozidel laserový paprsek. Ve Zlíně se s ním mohou řidiči setkat na těchto místech:
Pořadí Oblast Ulice
1. Bartošova čtvrť Broučkova
2. Bartošova čtvrť Peroutkovo nábřeží
3. Jaroslavice Anenská
4. Jižní Svahy Okružní
5. Jižní Svahy Středová
6. Klečůvka Klečůvka
7. Kostelec Zlínská
8. Kudlov Zelená
9. Kudlov Švambovce
10. Kudlov Václavská
11. Lazy Hradská
12. Lesní čtvrť Štefánikova
13. Lesní čtvrť Slovenská
14. Letná Mostní
15. Letná Mostní
16. Louky Náves
17. Lužkovice Hvozdenská
18. Malenovice Tyršova
19. Malenovice tř. Svobody
20. Malenovice Švermova
21. Mladcová Mladcová Náves
22. Mokrá Pasecká
23. Centrum Sokolská
24. Nivy Pod Nivami
25. Podhoří Sv. Čecha
26. Podvesná Benešovo nábřeží
27. Podvesná Hornomlýnská
28. Prštné Hrabůvka
29. Příluky Cecilka
30. Salaš Salaš
31. Štípa Nová cesta
32. Štípa Zámecká
33. Štípa Lešenská
34. Velíková Horní konec
35. Vršava Horní Vršava
36. Vršava Severní Vršava
37. Zálešná tř. 2. května

městský kamerový dohlížecí systém

Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS) se jako situační prvek prevence kriminality a sociálně-patologických jevů začal ve Zlíně budovat v roce 1998.

MKDS umožňuje nepřetržité sledování vybraných veřejných prostranství s cílem vytváření bezpečných zón, zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku. Díky bezprostřednímu získání informací o bezpečnostní a pořádkové situaci ve sledovaných oblastech je také možné efektivní nasazení složek integrovaného záchranného systému.

MKDS ve Zlíně zahrnuje 34 kamerových bodů monitorujících veřejná prostranství:

Pořadí Oblast Ulice
1. Centrum třída Tomáše Bati
2. Centrum náměstí Míru
3. Centrum Trávník
4. Centrum náměstí T. G. Masaryka
5. Centrum Gahurova
6. Centrum Školní
7. Centrum Dlouhá
8. Centrum Březnická
9. Jižní Svahy Středová
10. Centrum Benešovo nábřeží
11. Centrum Štefánikova
12. Centrum Podvesná XVII
13. Centrum Díly VI
14. Centrum Kvítková
15. Centrum třída Tomáše Bati
16. Centrum Kúty
17. Centrum Slínová
18. Malenovice třída 3. května
19. Malenovice Masarykova
20. Malenovice třída Svobody
21. Centrum Hradská
22. Centrum náměstí T. G. Masaryka
23. Centrum náměstí Práce
24. Centrum náměstí Práce
25. Centrum náměstí Práce
26. Centrum sad Komenského
27. Centrum sad Komenského
28. Centrum Rašínova
29. Centrum náměstí Míru
30. Centrum Cigánov
31. Jižní Svahy Sportovní
32. Jižní Svahy Sportovní
33. Centrum Vodní
34. Centrum Broučkova

odchyt toulavých a opuštěných zvířat

Odchytová služba zabezpečuje nepřetržitou veterinární asanační činnost na území Zlína spočívající v odchytu toulavých a opuštěných zvířat ze zájmového chovu (zejména psů a koček).

Odchycená zvířata jsou následně vrácena jejich majitelům nebo jsou ve spolupráci s Útulkem pro zvířata v nouzi umísťována do karantény. Odchytová služba neprovádí odchyt volně žijících zvířat s výjimkou poraněných jedinců.

Při nálezu toulavého nebo opuštěného zvířete na území Zlína a jeho místních částí lze kontaktovat stálé operační centrum MP Zlín na tel. č. 577 630 501 – 2, v naléhavých případech lze také využít linku tísňového volání 156 (1).

právní normy

Zákony
č. 553/1991 Sb. o obecní policii
č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích
č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích
č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek