Kdo jsme

Městská policie Zlín (MP Zlín) působí na území Statutárního města Zlína od 1. 6. 1992. Byla zřízena obecně závaznou vyhláškou č. 10/1992 vydanou na základě zákonů ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, a č. 553/1991 Sb., o obecní policii.
MP Zlín, jako samostatný bezpečnostní orgán obce, řeší na území města místní záležitosti veřejného pořádku, přispívá k ochraně života, zdraví a majetku osob. Těžištěm přímé činnosti MP Zlín je pak dohled nad dodržováním zákonů a obecně závazných právních předpisů, odhalování a řešení protiprávního jednání na území Zlína, ale nelze opomenout ani nesporné preventivní působení. Vliv MP Zlín na pořádkovou a bezpečnostní situaci je bezprostřední a pozitivní.

organizační
struktura

Městskou policii Zlín řídí:

Ondřej Běták
náměstek primátora statutárního města Zlína, člen zastupitelstva
pověřený řízením Městské policie Zlín

Ing. Milan Kladníček, MBA
ředitel Městské policie Zlín

Mgr. Pavel Janík
I. zástupce ředitele Městské policie Zlín

Ing. Vít Novák
II. zástupce ředitele Městské policie Zlín

územní působnost
a specializace

Městská policie Zlín vykonává stanovené úkoly na celém katastrálním území města Zlína.

Rozmístění služeben MP Zlín:

Ředitelství Městské policie Zlín, jehož součástí je také stálé operační centrum, přestupková sekce a technické zázemí, se nachází na ulici Santražiny 3312 ve Zlíněmapu naleznete zde. Je zde zajištěna nepřetržitá služba po celých 24 hodin denně.

Další služebny MP Zlín se nacházejí v místních částech, v nichž je služba strážníků vykonávána formou územní hlídkové služby. Jedná se o tato okrsková pracoviště:

Na okrskových služebnách není zajištěna rezidentní přítomnost strážníků. Občané je mohou využít v průběhu stanovených úředních hodin anebo se obrátit na ředitelství MP Zlín. V případech, kdy je ohrožen život, zdraví, majetek nebo veřejný pořádek, lze kdykoliv použít linku tísňového volání
MP Zlín – 156.

Specializace:

 • Útvar operativního zásahu
 • Útvar kynologické služby
 • Útvar hlídkové služby
 • Útvary územní hlídkové služby
 • Útvar dopravní služby
 • Útvar strážní služby
 • Školní a podpůrný útvar
 • Odchytová služba

prevence
kriminality

Prevence kriminality a sociálně patologických jevů patří dlouhodobě mezi priority Městské policie Zlín.

Jednotlivé programy prevence kriminality jsou přednostně zaměřeny na více ohrožené skupiny občanů:

 • děti v mateřských školách
 • žáky základních škol
 • studenty středních škol
 • oběti trestných činů a osoby pohybující se v rizikovém prostředí
 • seniory

nabídka
zaměstnání

Požadavky na strážníky

Strážníkem Městské policie Zlín se může stát prakticky každý občan České republiky, který splní základní podmínky obsažené v zákoně o obecní policii č. 553/1991 Sb. a dále podmínky uvedené ve vnitřních předpisech MP Zlín.

Mezi tyto požadavky patří:

 • věk nad 18 let
 • občanská a trestní bezúhonnost
 • spolehlivost
 • dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou
 • zdravotní a tělesná způsobilost
 • úspěšné absolvování přijímacího řízení

 

Podání přihlášky

Zájemce o povolání strážníka, který splňuje výše uvedené zákonné požadavky, nejprve vyplní dotazník, který je ke stažení zde. K němu doloží vyžadované přílohy:

 • rukou psaný životopis
 • aktuální fotografii

a tyto doručí na adresu ředitelství MP Zlín, Santražiny 3312, 760 01 ZLÍN

Výběrové řízení

Jednotlivá kola výběrového řízení bývají realizována na základě aktuálních personálních potřeb MP Zlín, zpravidla v podzimních měsících s předpokládanou dobou nástupu k 1. lednu.

Uchazeč v jejich rámci absolvuje:

 • přijímací pohovor
 • testy fyzické zdatnosti
 • psychodiagnostické vyšetření na specializovaném klinickém pracovišti (obdobné jako pro policisty Policie ČR)
 • zdravotní prohlídku

Fyzické testy obsahují tyto disciplíny:

 • 100 m plavání na čas
 • člunkový běh na 4 x 10 m
 • sestava s tyčí
 • vytrvalostní běh na 12 minut
 • leh sed po dobu 2 minut
 • kliky na výdrž bez časového omezení

Nástup k MP Zlín

Po úspěšném absolvování přijímacího řízení a navázání pracovně právního vztahu se statutárním městem Zlín se z uchazeče stává čekatel. Tento po dobu několika prvních měsíců prodělává edukaci a výcvik ve všech oblastech, které bude potřebovat pro výkon práce strážníka (patří sem např. studium právních norem, výcvik sebeobrany, taktiky policejního zákroku, střelby a rovněž také nácvik praktického výkonu služby). V průběhu zkušební doby je čekatel opakovaně testován, zda splňuje náročná kritéria a v případě jejich neplnění může být z edukačního programu vyřazen. Po jeho završení pak musí absolvovat přezkoušení ze všech oblastí výcviku a také zkoušku před komisí sestávající z pracovníků Ministerstva vnitra ČR, po jejímž úspěšném složení je mu vystaveno osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů. Teprve poté se stává strážníkem Městské policie Zlín.