KDO JSME

Městská policie Zlín (MP Zlín) působí na území Statutárního města Zlína od 1. 6. 1992. Byla zřízena obecně závaznou vyhláškou č. 10/1992 vydanou na základě zákonů ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, a č. 553/1991 Sb., o obecní policii.
MP Zlín, jako samostatný bezpečnostní orgán obce, řeší na území města místní záležitosti veřejného pořádku, přispívá k ochraně života, zdraví a majetku osob. Těžištěm přímé činnosti MP Zlín je pak dohled nad dodržováním zákonů a obecně závazných právních předpisů, odhalování a řešení protiprávního jednání na území Zlína, ale nelze opomenout ani nesporné preventivní působení. Vliv MP Zlín na pořádkovou a bezpečnostní situaci je bezprostřední a pozitivní.

organizační struktura

Městskou policii Zlín řídí:
Ing. et Ing. Jiří Korec 
primátor statutárního města Zlína
Ing. Milan Kladníček, MBA
ředitel Městské policie Zlín
Mgr. Pavel Janík
I. zástupce ředitele Městské policie Zlín
Ing. Vít Novák
II. zástupce ředitele Městské policie Zlín

územní působnost a specializace

Městská policie Zlín vykonává stanovené úkoly na celém katastrálním území města Zlína.

Rozmístění služeben MP Zlín:

Ředitelství Městské policie Zlín, jehož součástí je také stálé operační centrum, přestupková sekce a technické zázemí, se nachází na ulici Santražiny 3312 ve Zlíněmapu naleznete zde. Je zde zajištěna nepřetržitá služba po celých 24 hodin denně.

Další služebny MP Zlín se nacházejí v místních částech, v nichž je služba strážníků vykonávána formou územní hlídkové služby. Jedná se o tato okrsková pracoviště:

Na okrskových služebnách není zajištěna rezidentní přítomnost strážníků. Občané je mohou využít v průběhu stanovených úředních hodin anebo se obrátit na ředitelství MP Zlín. V případech, kdy je ohrožen život, zdraví, majetek nebo veřejný pořádek, lze kdykoliv použít linku tísňového volání
MP Zlín – 156.

Specializace:

 • Útvar operativního zásahu
 • Útvar kynologické služby
 • Útvar hlídkové služby
 • Útvary územní hlídkové služby
 • Útvar dopravní služby
 • Útvar strážní služby
 • Školní a podpůrný útvar
 • Odchytová služba

prevence kriminality

Prevence kriminality a sociálně patologických jevů patří dlouhodobě mezi priority Městské policie Zlín.

Jednotlivé programy prevence kriminality jsou přednostně zaměřeny na více ohrožené skupiny občanů:

 • děti v mateřských školách
 • žáky základních škol
 • studenty středních škol
 • oběti trestných činů a osoby pohybující se v rizikovém prostředí
 • seniory
ID DS: 5ttb7bs | e-mail: posta@zlin.eu | informace: +420 577 630 500 | foto a webdesign: www.reklamni-inzenyri.cz
Zásady používání cookies