Stálé operační centrum Městské policie Zlín je místem, kde se sbíhají veškeré informace mající vztah k práci strážníků v terénu. Jde o pracoviště s nepřetržitým provozem, které zajišťuje přímé řízení výkonu služby, ale také komunikaci s veřejností, se složkami Integrovaného záchranného systému a s dalšími subjekty. Zároveň je odtud prováděna obsluha elektronických systémů v podobě ovládání městských kamer, pultu centralizované ochrany, systému pro varování obyvatelstva, portálu Bezpečí a dalších.

„Trvale vzrůstající objem činností na MP Zlín tak klade vysoké nároky na strážníky, kteří činnost tohoto pracoviště zajišťují. Nárůst komunikace prostřednictvím tísňové linky 156, který představuje více jak 1 000 přijatých hovorů za měsíc, dalších telefonních hovorů a radiového spojení mezi dispečinkem a hlídkami v terénu, tak již delší dobu směřoval k nutnosti jejich integrace a výrazné modernizace,“ uvedl primátor Jiří Korec, do jehož kompetence spadá také řízení MP Zlín.

Koncepce odpovídajícího řešení byla vytvořena v roce 2022 a díky podpoře vedení statutárního města Zlín byla v letošním roce provedena jeho realizace.

„Každý z operačních důstojníků má tak od 1. září 2023 namísto několika dosavadních přístrojů nově k dispozici jedno dotykové zařízení, které sdružuje rozšířenou tísňovou linku 156, rádiovou komunikaci, telefonní hovory z pevných linek i mobilních telefonů a umožňuje jim snadnou obsluhu hovorů včetně jeho nahrávání. Jedná se zejména o přehlednou frontu volání, kde může sloužící strážník jednoduše přepínat, přidržovat a obsluhovat více hovorů zároveň a tím pádem kontinuálně komunikovat mezi hlídkami a oznamovateli tísňových událostí. To vše maximálně urychlí a zpřesní nasazení strážníků na jednotlivé případy a hlavně se nám dnes dovolají už všichni potřební na tísňovou linku číslo 156,“ vysvětlil ředitel MP Zlín Milan Kladníček.

Jednotlivé terminály disponují velkým množstvím tlačítek rychlých voleb, které je možné strukturovaně organizovat do funkčních celků a výrazným způsobem tak usnadňovat vytáčení hovorů. To je důležité zejména v krizových a naléhavých situacích. Optické a akustické rozlišení prioritních volání vedených na tísňovou linku 156 od ostatních hovorů na jiná telefonní čísla zajišťuje spolehlivé odbavování této linky. Řešení umožňuje jednoduchou spolupráci sloužících strážníků díky sdílené frontě volání pro napojování do hovorů, či jejich přebírání. Dispečerská pracoviště jsou napojena na jednotné telefonní seznamy pro snadnou identifikaci volajícího. Tyto kontakty je možné následně používat pro vytváření tlačítek rychlé volby. Tlačítka jsou mezi terminály sdílena, aby všechna pracoviště vždy pracovala s aktuálními kontakty a nastavením. Terminály navíc poskytují uživateli přímou možnost přehrání uskutečněných hovorů, což zefektivňuje jejich práci v případě potřeby dohledat zpětně informace z hovoru. Samozřejmostí projektu je také komunikace prostřednictvím mobilních operátorů s přednostním využitím pro neslyšící spoluobčany, kterých je v regionu několik tisíc, prostřednictvím krátkých textových zpráv – SMS, na telefonním čísle +420 778 400 300.

Do modernizace tohoto ojedinělého komunikačního systému investovalo statutární město Zlín 1,8 milionu korun.

– pj –