fotogalerie

Zaměstnání

Strážníkem Městské policie Zlín se může stát prakticky kterýkoliv občan České republiky. Musí ale splňovat základní podmínky, které jsou obsaženy v zákoně o obecní policii č. 553/1991 Sb. a dále podmínky uvedené ve vnitřních předpisech MP Zlín.

Mezi tyto požadavky patří:
 • věk starší 21 let
 • občanská a trestní bezúhonnost
 • spolehlivost
 • minimálně úplné střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou
 • zdravotní a tělesná způsobilost
 • úspěšné absolvování přijímacího řízení


Zájemce o povolání strážníka, který splňuje výše uvedené zákonné požadavky, nejprve vyplní dotazník, který je ke stažení zde (str. 1, str. 2), k němuž doloží vyžadované přílohy: rukou psaný životopis a fotografii.

Jednotlivá kola výběrového řízení bývají realizována na základě aktuálních personálních potřeb MP Zlín. Uchazeč v jejich rámci absolvuje:
 • přijímací pohovor
 • testy fyzické zdatnosti
 • psychodiagnostické vyšetření na specializovaném klinickém pracovišti (obdobné jako pro policisty Policie ČR)
 • zdravotní prohlídku


Fyzické testy obsahují tyto disciplíny:
 • 100 m plavání na čas
 • člunkový běh na 4 x 10 m
 • sestava s tyčí
 • vytrvalostní běh na 12 minut
 • leh sed - 2 minuty
 • kliky na výdrž


Po úspěšném absolvování přijímacího řízení a navázání pracovně právního vztahu se statutárním městem Zlín se z uchazeče stává čekatel. Tento po dobu několika prvních měsíců prodělává edukaci a výcvik ve všech oblastech, které bude potřebovat pro výkon práce strážníka (například sem patří příprava v oblasti právních norem, výcvik sebeobrany, taktiky policejního zákroku, střelby a rovněž také nácvik praktického výkonu v terénu formou hlídkové služby). V průběhu zkušební doby je čekatel opakovaně testován, zda splňuje náročná kriteria a v případě jejich neplnění může být z edukačního programu vyřazen. Po jeho završení pak musí absolvovat přezkoušení ze všech oblastí výcviku a také zkoušku před komisí sestávající z pracovníků Ministerstva vnitra ČR, po jejímž úspěšném složení je mu vystaveno osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů. Teprve poté se stává strážníkem Městské policie Zlín.